Projekt Operačný program Ľudské zdroje

projekt

Názov projektu: LENN – ART podporí UoZ v BJ

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

Doba realizácie: 10/2019 – 4/2021

Prijímateľ: LENN – ART s.r.o.

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Cieľ projektu:

Cieľ projektuje zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk